ಸಹಯೋಗದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶವಾದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ

ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳು ನಾ ಭಾರತೀಯನೆಂದು
ಗರ್ವದಿಂದ ಬಾಳು ನಾ ಕನ್ನಡಿಗನೆಂದು
ಸಾವಿರ ಭಾಷೆ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿರಲಿ
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರಲಿ
Thanks to BeatGurus and Amazing audience.
We had a fantastic celebration of Kannada Rajyotsava and Deepwali.
We had a fantastic "Sold Out" Winter Gully Cricket Event! Thanks for Overwhelming Response

Join us for our next event "Ugadi 2024" to enjoy "Banana Leaf Lunch" & Musical Evening.

Seattle Kannada Sangha

Welcome to the Seattle Kannada Sangha, a non-profit organization dedicated to promoting the rich heritage and culture of Kannada, a South Indian language, in the greater Seattle area. SeaKS will be actively involved in various charitable causes, literary endeavors, and art-related events, making a significant impact on the local community.